Categories
Definisi Aqiqah

Risalah Aqiqah

RISALAH AQIQAH

DALAM TIMBANGAN SYARIAH

 

Oleh : Indra. Sudrajat

 

Kelahiran sang buah hati selalu dinanti-nanti oleh setiap pasutri, keberadaannya selalu membawa keceriaan pada setiap detik yang dilalui. Dalam melengkapi kebahagaian di awal-awal masa kelahirannya, Islam mensyariatkan AQIQAH[1] sebagai wujud syukur hamba terhadap karunia Allah sang maha pemberi karunia yang telah mengkaruniai kelahiran seorang anak di muka bumi ini.

AQIQAH[2] merupakan salah satu ibadah harta yang dengannya seseorang menyembelih hewan AQIQAH[3] yang telah ditetapkan ketentuanya dalam syariat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta’ala, jika dalam ibadah tersebut tidak memenuhi dua syarat umum, yaitu : ikhlâs dan ittibâ’.

AQIQAH[4]secara bahasa berasal dari kata robek (syaqqa) atau potong (al-qath’u), Syeikh Muhyiddin Abd Al-Hamîd berkata dalam kitabnya[5] : dikatakan dzabîhat (sesembelihan) adalah AQIQAH[6]dikarenakan padanya merobek tenggorokan hewan. Dinamakan AQIQAH[7]pula dikarenakan pada bayi yang baru terlahir terdapat rambut dan demikian pula pada hewan yang baru terlahir terdapat bulu atau rambut yang dalam istilah Arab kuno disebut AQIQAH[8].Tentang hal ini Syeikh Abu Mâlik Kamâl Ibn Sayyid Sâlim berkata di dalam kitabnya[9]: dikatakan AQIQAH[10]karena di atas kepala bayi yang baru terlahir dari perut ibunya terdapat rambut yang tumbuh, baik pada manusia ataupun binatang ternak.

Secara terminologi AQIQAH[11]didefinisikan dengan apa yang disembelih dari kelahiran seorang bayi sebagai wujud rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala dengan niat dan syarat-syarat yang khusus[12].

Dalil-dalil yang terkait dengan disyariatkannya AQIQAH[13] adalah sebagai berikut :

Firman Allah subhanahu wa ta’ala :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر 2)

Artinya : maka sholatlah kamu kepada tuhanmu dan bersembelihlah (al-kautsar : 2)

Sabda Rasulullah shalallahu alayhi wa salam :

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْـــــرِقُوا عَنْهُ دَمًــــــــــا وَأمِيْطُوا عَنهُ الْأِذَى (حديث صحيص)

Artinya : Bersama setiap anak ketetapan AQIQAH[14]maka alirkanlah darah (hewan aqiqah) dari kelahirannya dan singkirkanlah darinya gangguan (dengan beraqiqah) (Hadist Shahîh riwayat Al-Bazâr, Al-Hâkim pada riwayat Ahmad, An-Nasâi, Abu Dâwud dan Al-Tirmidziy dengan lafadz aqîqotuhu serta diriwayatkan oleh Bukhâriy secara mu’allaq majzûman bihi)[15].

Sabda Rasulullah shalallahu alayhi wa salam : “setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya disembelih hewan AQIQAH[16]pada hari ketujuh dari hari kelahirannya, digundul serta diberi nama” (dari sahabat nabi Samrah Ibn Jundab semoga Allah meridhainya hadist shahîh riwayat Abu Dâwud, Nasâ’i serta Tirmidzi dan Ibn Mâjah)

Ulama berbeda pendapat tentang hukum AQIQAH[17]sebagian mereka menyatakan wajib sebagian mereka yang lainnya menyatakan sunnah muakkadah. Dasar yang digunakan sebagai hujjah bagi ulama yang mewajibkannya adalah firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2 , di mana perintah menyembelih dirangkaikan dengan perintah shalat. Mereka menetapkan hadist setiap anak tergadaikan dengan AQIQAH[18]nyasebagai hujjah kedua di mana hukum asal sesuatu yang tergadai wajib ditebus atau tetapnya sebuah perintah Rasulullah pada hadist imam Bukhâriy secara mu’allaq. Madzhab Al-Dhahiriy berpendapat wajibnya AQIQAH[19]begitu pula imam Hasan Al-Bashriy menyatakan akan kewajiban beraqiqah.

Meski demikian jumhur ulama berpendapat bahwa hukum AQIQAH[20]adalah sunnah muakkadah, mereka berhujjah dengan hadist yang dikeluarkan oleh imam Abu Dâwud yang derajat hadist ini adalah hasan yang menyatakan bahwa Rasulullah telah bersabda “barang siapa yang menyukai untuk menyembelih maka sembelihlah”. Derajat hadist ini dinilai oleh para ulama ahli hadist dengan derajat hasan, sehingga menurut hemat saya tidak mungkin sesuatu yang berkedudukan hasan pada sebuah hadist mampu mengalahkan hadist yang berkedudukan lebih kuat daripadanya, yaitu hadist shahîh. Terlebih pada agama ini terlarang bertaqlid buta pada sebuah pendapat madzhab, apalagi pada pendapatnya terdapat perkataan yang marjûh (lemah).

Kesimpulan yang dapat diambil dari perbedaan pendapat ulama bahwa hukum AQIQAH[21]adalah wajib, dan pendapat ini lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang selain daripada pendapat ini. Wallahu ‘alam bi shawab.

Rujukan :

  1. Kitab AL-AQIQAH karya Syeikh Muhyyiddin Ibn Abd Al-Hamîd, Maktabah Al-Khidmât Al-Hadîtsiyyah, Jeddah Kerajaan Saudi Arabia
  2. Kitab SHOHÎH FIQH AL-SUNNAH karya Syeikh Abu Mâlik Kamâl Sayyid Sâlim, Maktabah Tawqifiyyah, Kairo Mesir

 

Disusun di Cirebon, 28 Jumadi Tsaniyah 1436 H/18 April 2015

Dokumentasi milik KABSUN CIREBON

[1]               KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[2]               KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[3]               KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[4]               KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[5]               Abd Al-Hamîd, Muhyiddin. Al-Aqîqah hal. 7, Maktabah Al-Khidmât Al-Hadîtsiyyah, Jeddah KSA 1421 H

[6]               KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[7]               KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[8]               KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[9]               Sâlim, Abu Mâlik Kamâl Sayyid, Shahîh Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2, hal. 380, Al-Maktabah Al-Tawqifiyyah, Kairo Mesir 2003, selanjutnya Sâlim, Abu Mâlik Kamâl Sayyid, Shahîh Fiqh Al-Sunnah.

[10]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[11]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[12]             Sâlim, Abu Mâlik Kamâl Sayyid, Shahîh Fiqh Al-Sunnah, hal. 380.

[13]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[14]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[15]             Sâlim, Abu Mâlik Kamâl Sayyid, Shahîh Fiqh Al-Sunnah, hal. 380

 

[16]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[17]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[18]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[19]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[20]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah

[21]             KABSUN CIREBON ibadah tenang hati pun senang sedia hewan AQIQAH & QURBAN sesuai syariah